Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Česká republika Slovenská republika

Plamostop P9 - AITHON A90H na ocel

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Plamostop P9-AITHON A90H na ocel
Materiál po aplikaci nátěru
Plamostop P9-AITHON A90H na ocel
Materiál po působení ohně

URČENÍ

Vypěňovací vodou ředitelný nátěr určený k ochraně ocelových konstrukcí otevřených I, H, profilů a uzavřených kruhových a hranatých profilů v rozsahu požární odolnosti R 15 – 120 minut, faktoru A/V 60 – 434 m-1, v rozmezí kritických teplot OK 350 – 750 °C

CERTIFIKACE

Evropské technické posouzení ETA 13/0926 verze 2 vydaná 25. 1. 2019.

Prohlášení o vlastnostech podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m3 1.530 kg/m3 >0,1 MPa 7

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ocelová konstrukce musí být opatřena základním antikorozním nátěrem. Základní nátěr musí splňovat podmínky dané navrženým systémem antikorozní ochrany OK. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být povrch OK čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota OK musí být minimálně o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Aplikační teplota je minimálně 5 °C a teplota OK by neměla překročit 35 °C.

APLIKACE

Plamostop P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Lze jej aplikovat štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým zařízením. Způsob nanášení nemá vliv na výsledné vlastnosti izolace. Materiál se před použitím řádně promíchá, v případě potřeby je možno naředit pitnou vodou. Čím větší naředění, tím menší vrstvu můžeme aplikovat. Pro stříkání použít vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45, lépe s poměrem stlačování 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Ze zařízení odstraňte všechny filtry a použijte trysku 227. Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m2 Plamostopu P9. Při větších vrstvách se začínají projevovat objemové změny vlivem ztráty 30 % objemu odpařením tekuté složky nátěru.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách zanechává po přejetí dlaní prášek a po 8 hod. nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21 °C. Další vrstvu lze nanášet, nezanechává-li předchozí vrstva stopu. Řádně proschlý nátěr se opatří horním nátěrem v souladu s barevným řešením. V prostředí Y může být bez uzavíracího laku V prostředí X se použije PUR uzavírací nátěr. Musí se použít odzkoušené nátěrové systémy podle ETAG 018-2.

KOROZNÍ ODOLNOST

Reaktivní nátěrové systémy jsou odzkoušeny zkušebnou SYMPO Pardubice v solné komoře na korozní odolnost v agresivním korozivním prostředí. Dosáhly hodnocení pro prostředí C3 - velmi vysoká odolnost a prostředí C4 - vysoká odolnost.

FUNKČNOST

Plamostop P9 má provedenu spalovací zkoušku na funkčnost pro od PAVUS Veselí nad Lužnicí podle ETAG 018 – 2 . Zkouškou je prokazováno u vzorků podrobených stárnutí v klimatické komoře, zachování nezměněné funkčnosti po celou dobu předpokládané životnosti. Zkouška byla provedena pro prostředí Y –vprostředí vnitřní s částečnou venkovní expozicí a mrazovými cykly, bez přímého styku s vodou. Odzkoušeny byly reaktivní nátěrové systémy ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 – uzavírací lak, tak reaktivní sestava ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 bez uzavíracího laku. Všechny zkoušené vzorky podmínky ETAGu 018 – 2 splnily.

Plamostop P9 je od roku 1990 prověřován na konkrétních aplikacích v prostředí Y autorskou laboratoří AITHON RICERCHE. Na základě dlouhodobého zkoušení laboratoř garantuje, že vlivem času nedochází u Plamostopu P9 k chemickým ani fyzikálním změnám a funkčnost zůstává zachována.

V souladu s ETAG 018 čl. 2,3, provedenými zkouškami a dobou užívání v praxi, výrobce deklaruje pro protředí Z1, Z2 a Y s krycím lakem prokázanou bezporuchovou funkčnost 25 roků.

Zkouška pro prostředí X s krycím PUR lakem a prostředí Z1, Z2 a Y bez krycího laku byla provrzena v roce 2010 a aplikace v praxi těchto reaktivních systémů nejsou starší daseti let. Proto výrobce deklaruje funkčnost 10 roků, které odpovídá základní zkoušce podle ETAG 018-2.

DIMENZACE

Dimenzace síly nátěru se provádí pro ochranu OK na R 15 – 120 minut na základě zkoušek provedených podle ENV 13381-4 a EN 13501-2.

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz. bezpečnostní list). Při práci používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Je odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Vodouředitelný bezhalogenový s nízkým obsahem organických těkavých látek, Plamostop P9 - Aithon A90HH chrání ocelové prvky stejně dobře jako životní prostředí. Díky velmi nízkým emisím do životního prostředí je A90HH schválen pro požární ochranu ocelových konstrukcí v čistých prostorách (testy odplynění při 40 °C: 2,6 mikrogramů/g). To je záruka pro všechny citlivé budovy, jako jsou školy a nemocnice.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV.

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Ocel
×

Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel

Fotogalerie všech produktů